• 2016          Ashtanga Yoga – RYT 200 (Jaroslav Pávek)